Adatkezelési tájékoztató

 1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen tájékoztató a Human Balance Korlátolt Felelősségű Társaság (a Detal Balance Fogorvosi Magánrendelő üzemeltetője), mint Adatkezelő által kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

A Human Balance Kft. (a Dental Balance Fogorvosi Magánrendelő üzemeltetője)
Székhely: 2481 Velence, Kertalja u. 4.
Telephely: 2481 Velence, Tópart u. 47. (Dental Balance Fogorvosi Magánrendelő)
Cégjegyzékszám: 07-09-020171
Adószám: 23291447-1-07
Képviselő: Mikó Nóra

Elérhetőség: Telefon: 06 70/945-1619
E-mail: info@dentalbalance.hu mint a dentalbalance.hu weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Adatkezelő) jelen tájékozatóval tesz eleget
–  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által támasztott követelményeknek.
– az egészségügyi adatvédelmi és iratkezelési szabályzatnak (1997.évi XLVII sz. törvény)
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
– az EU 2016/679. számú GDPR – General Data Protection Regulation-nek (általános adatvédelmi rendelet)

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba a Human Balance Kft-vel a fenti elérhetőségek valamelyikén, mielőtt bármilyen adatot átadna vagy használná a https://www.detalbalance.hu/ weboldalt!

 1. A Tájékoztató megismerése és elfogadása

Ön a személyes adat rendelkezésre bocsátásával megerősíti, hogy a Tájékoztatónak – az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában – hatályos változatát megismerte és azt Ön kifejezetten elfogadja.
Egyes szolgáltatások igénybevétele során specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, ezekről Ön az adott szolgáltatás igénybevétele előtt tájékoztatást kap.

 1. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

A Human Balance Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, a módosítást követő hatállyal. A mindenkor hatályos Tájékoztatót kérésére nyomtatott formában is átadjuk Önnek.

 1. Értelmező fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat:

 1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen felvétele, rögzítése, gyűjtése rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adattárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

A tájékoztató hatálya

 1. Az adatkezelés célja

A fogászati kezeléssel összefüggésben végzett adatkezelések célja: a fogászati kezelésre jelentkezés rögzítése, valamint a fogászati kezelésekhez elengedhetetlenül szükséges információk tárolása.   Az Üzemeltető a jelentkező elérhetőségét a fogászati ellátással kapcsolatos információ csere céljából tárolja.

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye
  A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 2. A kezelt adatok

A páciens vezeték és kereszt neve, születési dátuma, TAJ száma, lakcíme, telefonszáma, kezelési folyamatának dokumentációja.

 1. Az adatkezelés időtartama

A fogászati kezelés igénybevételével kapcsolatban megadott személyes adatokat az érintett hozzájárulásának időtartama alatt kezeljük addig, amíg az érintett nem kéri azok törlését. A hozzájárulás visszavonása, az adatok törlése bármikor kérhető az info@dentalbalance.hu e-mail címen. (kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján ezeket az adatokat 8 évig meg kell őrizni, valamint az egészségügyi adatvédelmi és iratkezelési szabályzat által meghatározott dokumentumok esetében)

 1. Személyes adatok átadása szerződéses partnereinknek

A Human Balance Kft. az fogászati kezelésekhez, valamit a dentalbalance.hu weblap működtetéséhez kapcsolódó feladatok elvégzésére, szerződéses partnereket is igénybe vesz:
– Baradla Dental Kft. 1112 Budapest, Baradla u. 12., Cégjegyzékszám: 01-09-914700, Adószám: 14675797-1-43  – fogtechnikus
– Dima Kft. 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó., Cégjegyzékszám: 09-09-014017, Adószám: 14079665-2-09) – tárhely szolgáltatóA szerződéses partner úgynevezett “adatfeldolgozóként” jár el: az adatok felhasználásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a Human Balance Kft  határozza meg, és az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat. Az adatokat nem dolgozhatja fel saját céljára, továbbá a személyes adatokat a Human Balance Kft. rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 1. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.
Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy, vagy akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. A jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és a Human Balance Kft-t ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, a Human Balance Kft. mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. (például: meghatalmazást, és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk miden információt, amelyet esetlegesen jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információk más számára nem kerülnek továbbításra, sem általunk történő felhasználásra. Kérjük, haladéktalanul értesítsen minket, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogtalanul bocsátott rendelkezésünkre személyes adatot.

 1. Adatbiztonsági intézkedések
  A Human Balance Kft. az általa kezelt személyes adatokat az információkhoz való hozzáférés korlátozásával védi. Például csak azon személyek férhetnek hozzá az adatokhoz, akik számára az a fent említett adatkezelési célok elérése érdekében szükséges.
 2. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik. Adattovábbítás kizárólag szerződéses partnerekhez történik a fent részletezett feltételek mellett.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Felhasználó bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését az info@dentalbalance.hu címre küldött elektronikus levélben.

Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

 1. Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Velence,  2018.  május

Dima Kft. (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó., cégjegyzékszám 09-09-014017, Adószám: 14079665-2-09) – tárhely szolgáltató